Burrowing Owls - FalconPhotos

Young Burrowing Owl taking off

BK9O5822owlburrowing owlathene cunicularia